معرفی رشته دکتری مجموعه مهندسی برق (5) - کنترل (کد 2305)