معرفی رشته دکتری مجموعه مهندسی برق (3) - مخابرات سیستم (کد 2303)