معرفی رشته دکتری مجموعه مهندسی برق (2) - مخابرات میدان (کد 2302)